HELSENORGE

Lett tilgjengelige tjenester og bistand til kommuner for å ivareta pasienten i kommunen

NKS Olaviken prioriterer allokering av spesialistressurser til utadvendt arbeid mot kommunene, heller enn å bygge flere døgnplasser

Veksten i eldre over 65 år er så stor at spesialisthelsetjeneste umulig, uavhengig av organisering, samarbeid og styrket ressurs, vil kunne kompensere for økt behov av tjenester alene. Kommunen har vært og vil være den sentrale aktøren for å ivareta målgruppen med omfattende og økende omsorgsbehov. NKS Olaviken vurderer følgende momenter som avgjørende med tanke på fremtidig ansvars- og arbeidsfordeling: 

 • Pasienten utredes og ivaretas i kommunen når tilstanden ikke krever spesialisert kompetanse. Så langt som mulig skal alderspsykiatriske tjenester tilbys i pasientens nærmiljø heller enn å flytte pasienten unødig. 
 • For spesialisthelsetjenesten blir det sentralt å utvikle kapasiteten og arbeidsformer for å bistå kommunene. 
 • Ikke utelukkende flere sykehussenger (i tilfelle større differensiering av disse) - heller mer ressurser ut mot ivaretagelse av pasienten i kommunen.

Tjenesteutvikling mot «hjelp i nærmiljøet» og «det utadvendte sykehus»:

 • «Satellitt-poliklinikk» - alderspsykiatrisk poliklinikk noen dager hver måned i et helsehus 
 • IAT (Intensivt ambulant team) – raskt responstid og intensiv behandling i en kortere tidsperiode, i første omgang for pasienter i sykehjem og omsorgsboliger, etter hvert også i eget hjem
 • FACT (flexible assertive community treatment) for hjemmeboende eldre med kroniske og alvorlige psykiske lidelser, evt komorbide tilstander med rus – utprøving i samarbeidsprosjekt med kommuner
 • Øke bruken av teknologi for videokonsultasjoner («Digital samkonsultasjon») 
 • Ytterligere utvikle samhandling og kommunikasjon mot kommunene innen rammen av Helsefelleskapet 
 • Støtte kommuner i fht økte ressurser knyttet mot omfattende utfordringer i fht mottak og ivaretagelse av omsorgstrengende pasienter 
 • Lett tilgjengelig og rask rådgivning og veiledning, på pasient- og systemnivå 
 • Fortløpende utviklingsprosjekter/innovasjon i samarbeid med kommunene​​

Fant du det du lette etter?