Kommende kurs og konferanser

OLAVIKEN-KONFERANSEN 2021: 20.-21. oktober, Scandic Bergen City

Konferansen i 2020 ble avlyst pga Covid-19 pandemien, men vi prøver igjen!

Et overordnet tema for årets konferanse er «Mestring og ferdighet». Plenumsforedrag og innlegg i parallellsesjoner vil belyse ulike aspekter som påvirker både mestring og verdighet hos pasienter, pårørende – og hos oss som arbeider med eldre. Olaviken-konferansen er et tverrfaglig møtested for fagfolk med erfaring fra eller interesse for feltet. Konferansen er aktuell for leger, sykepleiere, psykologer og annen helsepersonell som jobber med alderspsykiatriske problemstillinger i kommunehelsetjenesten eller i spesialisthelsetjenesten.

Vi vil fokusere på spennende og relevante tema som blant annet profesjonsetikk og spesifikke profesjonsetiske problemstillinger i møte med eldre pasienter, bruk av tvang ovenfor hjemmeboende med demens, og behandlingsmetoder som er egnet for eldre med psykiske vansker. Deltagere kan også drøfte egne pasientkasuistikker i workshoper om utredning og behandling av alderspsykiatriske pasienter.

Påmelding starter 1.6. via link på olaviken.no

For mer informasjon ta kontakt med Ann Kristin Dvergsdal eller Anne Sørvig, tlf 56 15 10 00.

 

Ola-skolen høst 2021

I løpet av høsten arrangerer vi følgende kurs på Ola-skolen:

  • Hukommelsesstimulerende terapi (HST) 27-28.9.2021

            HST er gruppebasert behandling for å støtte kognisjon og sosial kommunikasjon hos

            personer med demens, som kan gi bedre livskvalitet. Kurset gir kompetanse til å lede

HST grupper, og kan være spesielt relevant for ansatte i dagsentere og omsorgsboliger.

  • Dag 1: Demens og utfordrende atferd 15.11.2021

Dag 2: Angst og depresjon hos eldre 16.11.2021

Kursdagene er egnet for alle som arbeider med eldre i kommunehelsetjenesten, og er

lagt opp med forelesninger, diskusjoner og spørsmål i plenum. Undervisere er leger,

psykologer og sykepleiere som arbeider på Olaviken. Man kan velge å delta begge

dager eller bare en av dagene.

  • Tverrfaglig intervensjonsmodell for utfordrende atferd ved demens (TID-modell) 29.-30.11.2021

Dag1: Basiskurs med grunnleggende innføring i metoden

Dag 2: Administratorkurs hvor man har fokus på det å lede et TID-møte

Kursdagene er egnet for alle som arbeider med personer med demens og utfordrende atferd. En kan her velge å delta på begge dager eller bare dag 1. Kurset ledes av psykiatrisk sykepleier Mona Throndsen og psykiatrisk sykepleier Kate Myklebust.

 

Kursene arrangeres i våre lokaler på Askøy. Følg med på Olavikens hjemmeside www.olaviken.no og på Facebook.

I tillegg tilbyr vi kurs i MAP (Møte med aggresjonsproblematikk), spisset mot alderspsykiatriske pasienter og personer med demens med utfordrende atferd. Vi kan også tilby skreddersydde undervisningspakker for en eller flere dager. Undervisningen kan tilrettelegges for ulike målgrupper. For mer informasjon, se Undervisningstilbud .

 


Fant du det du lette etter?