Norsk register for personer som utredes for kognitive symptomer i spesialisthelsetjenesten – NorKog

​NKS olaviken alderspsykiatriske sykehus deltar i NorKog.

For å øke kunnskap om diagnostikk, utvikling og behandling av demens tok Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse (Aldring og helse) og Alderspsykiatriske fag- og forskningsnettverk Telemark Vestfold (TeVe) i 2007 initiativ til å opprette et kvalitets- og forskningsregister for pasienter som utredes i poliklinikker i spesialisthelsetjenesten. Syv poliklinikker i Helse Sør-Øst deltok fra starten. I 2009 ble Helse Vest med, og i 2013 ble poliklinikker i Helse Midt-Norge og Helse Førde inkludert. Helse Nord ble med i NorKog ved slutten av 2015. I mars 2013 fikk registeret status som Nasjonalt kvalitetsregister for demens.
Formålet med NorKog er å bedre kvaliteten på tilbudet til personer med kognitive symptomer og demens som utredes i spesialisthelsetjenesten.

Dette gjøres ved å:

  • arbeide for å bedre diagnostikk og klassifisering av kognitiv svikt og demens, for å lære mer om sykdomsforløpet og bedre behandlingen
  • kvalitetssikre og videreutvikle utredningsverktøy for bruk i utredning av kognitive symptomer og demens i spesialisthelsetjenesten
  • sikre at pasientene utredes etter samme mal, med strukturert innhenting av informasjon, ved bruk av internasjonal anerkjente utredningsverktøy og tester
  • videreutvikle og drive et nettverk for kvalitetsutvikling mellom de behandlende poliklinikkene i spesialisthelsetjenesten som utreder kognitive symptomer og demens, for å sikre likeverdig utredning i hele landet
  • arbeide for å fremme forskning knyttet til kognitive symptomer og demens og bidra med data til forskning på disse områdene
  • bidra med data som gir beslutningstagere bedre grunnlag for planlegging av tjenester til personer med kognitive symptomer og demens

NorKog har som mål å inkludere alle pasienter med samtykkekompetanse som henvises til en poliklinikk i spesialisthelsetjenesten i Norge for utredning av kognitive symptomer og/eller demens.
Det inkluderes også data fra pårørende som samtykker til dette.
Registersettet i NorKog er en utredningspakke som benyttes av klinikerne i undersøkelse og testing av pasienten. NorKogs registersett benyttes også ved opplæring av nyansatte.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.