HELSENORGE

Endringsdyktig organisasjon

Differensierte tjenester som møter behov i befolkningen og hos den enkelte pasienten.

Tiltak og organisering: Vi setter av gradvis mer ressurser for økt poliklinisk og ambulant virksomhet og differensierer våre døgnplasser. Vi har fokus på utprøving av teknologiske og andre innovative løsninger som bidrar til økt tilgjengelighet og effektivitet – for pasientens beste. Endring i arbeidsformer og tjenesteinnovasjon skal ha et tempo som er tilpasset til våre pasienter og deres ressurser og behov.

   • Teknologisk innovasjon for bedre behandlingseffekt og forskning på ikke-medikamentell behandling (eks. chronoterapi og lasermålinger av døgnrytme, søvn og aktivitet)
   • Effektiv og treffende bruk av døgnplasser
    • Plasser for raske og relativt kortvarige innleggelser for stabilisering (Obs tilrettelagte lokaler for skjerming og kompetanse i fht utagerende atferd)


    • Kortere liggetid gjennom effektivisering av drift og oppgaveplanlegging, herunder eksempelvis frigjøring av ressurser til godt for- og ettervernsarbeid
    • Utvikle samhandlingen med kommunene knyttet mot å sikre gode overføringer
   • Vurdere nedtrekk i sengeplasser opp mot økning av ambulant og poliklinisk aktivitet
   • Vurdere nye tjenestetilbud som dagavdeling og kveldspoliklinikk, og arbeidsformer som øker behandlingseffekt og effektivitet, eks. digitale tilbakemeldingssystemer for monitorering av symptomer og behandlingseffekt​Fant du det du lette etter?