PRISM

Forebygging av vold i alderspsykiatri ved bruk av PRISM (Promoting Risk Intervention by Situational Managment)

​I prosjektet skal klinisk risikovurdering ved hjelp av PRISM utprøves i våre døgnposter og spesialsykehjemsavdeling for personer med Huntingtons sykdom. Idéhaver og prosjektleder er psykologspesialist Sindre Angeltvedt, som klinikkleder for døgn. 

Vold er en alvorlig trussel mot pasientsikkerhet 

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus har primært to pasientgrupper innlagt i sine døgnposter, demens med utfordrende atferd, og demens kombinert med andre psykiske lidelser. I tillegg er det 9 langtidsbeboere med huntingotn i spesialsykehjem. For alle disse gruppene er utagering hyppige forekommende problemstillinger, og slike episoder skaper både frykt og utgjør en trussel mot helsetjenestenes kvalitet. En av de vanligste årsakene til henvisninger fra sykehjem er vold/aggresjon. 

PRISM – et strukturert verktøy for vurdering av risikofaktorer 

Til tross for at det er en kjent problemstilling at det ofte forekommer vold blant denne pasientgruppen, er det utviklet lite kunnskap og få verktøy om hvordan slik risiko skal vurderes eller håndteres. PRISM er en strukturert klinisk vurdering, altså evidensbasert og som tar i bruk risikofaktorer som er identifisert gjennom forskning, og vurderingsprosessen følger en arbeidsform og logikk som representerer de anerkjente faglige standarder hva gjelder voldsrisikovurdering. Siden vurderingsfaktorene i PRISM fremstår relevante og nyttig til bruk i alderspsykiatrien, ønsker vi å prøve ut verktøyet ved NKS Olaviken for å evaluere om det kan være nyttig også i denne settingen. 

Gevinstene ved prosjektet 

Identifisering av risikofaktorer for vold og forbedringsområder vil kunne bidra til reduksjon av utageringssituasjoner og redusert bruk av tvang, noe som igjen kan øke opplevd kvalitet av helsetjenesten. For medarbeidere på Olaviken vil dette kunne øke trygghet og trivsel på arbeidsplass, noe som igjen kan gi gevinster i form av redusert sykefravær.  

Fant du det du lette etter?