HELSENORGE

Alderspsykiatrisk tilbud i Helse Bergen HF sitt opptaksområde

I Helse Bergen HF sitt opptaksområde er det to enheter som gir tilbud innen alderspsykiatri på sykehusnivå,- NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus og Seksjon for alderspsykiatri, Helse Bergen (HBE).Ut fra nasjonale føringer anbefales det at pasienter over 65 år som henvises til psykisk helsevern vanligvis bør vurderes og behandles ved DPS.  Videre skal den kommunale helsetjenesten utrede og diagnostisere ukompliserte tilfeller av demens. Bare når lidelsens alvorlighetsgrad og kompleksitet tilsier det, bør pasienten vurderes og behandles ved alderspsykiatrisk avdeling. Begge institusjonene er godkjent for tvungent psykisk helsevern.

Pasienter som bør vurderes/behandles ved DPS:
Pasienter over 65 år skal henvises til utredning og behandling på DPS-nivå ved:
• Allmenne psykiske lidelser som f.eks. moderat til alvorlig depresjons- eller angstlidelse, tvangslidelse.
• Kjent psykisk sykdom der det allerede er etablert kontakt med psykisk helsevern

Følgende pasienter bør vurderes/behandles ved alderspsykiatrisk avdeling:
• Pasienter med alvorlige psykiske lidelser debutert etter fylte 65 år
• Pasienter med demens og alvorlige nevropsykiatriske symptomer (NPS). Alder er av mindre betydning.
• Pasienter med uavklart demensdiagnose eller mistanke om kognitiv svikt på nevrodegenerativt grunnlag.
• Pasienter over 65 år med alvorlig psykiatrisk lidelse fra tidligere, når samtidig somatisk sykdom eller høg alder gjør alderspsykiatrien hensiktsmessig

Ved behov for øyeblikkelig hjelp-innleggelser i psykisk helsevern bør dette i all hovedsak skje ved døgnposter i DPS eller eventuelt ved Psykiatrisk Akuttmottak (PAM). Verken Olaviken eller Seksjon for alderspsykiatri (HBE) har ØH-plasser. 

Olaviken har egen samarbeidsavtale om mottak av eldre pasienter med psykiske lidelser.

Pasienter som bør henvises til Olaviken:
• Pasienter med behov for lukket avdeling
• Pasienter med demens og/eller en alvorlig sinnslidelse komplisert med utfordrende atferd

Pasienter som bør henvises til Seksjon for alderspsykiatri, HBE:
• Alderspsykiatriske pasienter med omfattende somatisk sykdom og samtidig behov for bistand fra somatisk spesialisthelsetjeneste
• Alderspsykiatriske pasienter med behov for innleggelse og der det er sannsynlig at ECT-behandling vil være en del av tilbudet.
• Ved behov for konsultasjon/rådgivning for alderspsykiatriske pasienter som er innlagt ved kommunale institusjoner og samtidig får ECT-behandling

Pasienter som kan behandles ved begge institusjonene
I tillegg til pasientgruppene over er det en stor gruppe av de alderspsykiatriske pasientene som vil få et like godt tilbud ved begge institusjonene. De kan henvises både til Olaviken og Seksjon for alderspsykiatri HBE.
Det er ukentlig kontakt mellom inntaksansvarlige ved institusjonene der inntak koordineres.


 

Fant du det du lette etter?