For innsøkende instans

Vi ønsker et godt samarbeid med deg som henviser fra primær- eller spesialisthelsetjenesten.Endringer i pasientbehandling pga korona

Ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus vurderer vi nye henvisninger som vanlig. På grunn av smittevernhensyn tar vi ikke imot pasienter ved vår poliklinikk. Vi benytter oss av telefon-/videokonsultasjoner når det er hensiktsmessig, og i enkelte tilfeller kan også hjemmebesøk være et alternativ. For noen pasienter blir oppstart av poliklinisk utredning og behandling utsatt inntil videre, når dette vurderes som forsvarlig, og utredning/behandling ikke kan gjennomføres uten poliklinisk undersøkelse eller innleggelse.

Vi svarer telefonhenvendelser raskt og kan bidra med råd til fastleger, tilsynsleger på sykehjem og andre samarbeidspartnere i primær- og spesialisthelsetjenesten. Vi kan også tilby videokonsultasjoner med veiledning for sykehjem.

Innleggelser til våre døgnposter foregår via overføring fra PAM, eventuelt direkte fra sykehjem/hjem når alvorlighetsgraden av tilstanden tilsier det.

Ved spørsmål, ta kontakt tlf 56 15 10 00.Målgrupper

Poliklinikken til NKS Olavikens alderspsykiatriske sykehus (hukommelsesklinikk, klinikk for generell alderspsykiatri og Huntingtonklinikk) tilbyr utredning, vurdering og behandling av følgende pasienter:
• Pasienter med psykiske lidelser som debuterer etter fylte 65 år
• Pasienter over 65 år med psykiatrisk lidelse fra tidligere, men ingen etablert kontakt ved DPS, eller når samtidige sykdommer og/eller alder gjør alderspsykiatrien hensiktsmessig.
• Pasienter med demens og adferdsproblemer og/eller psykiatriske symptomer.
• Pasienter under 70 år med mistanke om kognitiv svikt på nevrogenerativt grunnlag utredes i vår   hukommelsesklinikk

Hukommelsesklinikken brosjyre.pdf

Mål og arbeidsformer

  • Vår poliklinikk mottar alle henvisninger for utredning og behandling. Vi vurderer henvisningen relativt raskt, og har kort ventetid. Utredningen skjer fortrinnsvis i poliklinikken, evt i pasientens hjem, på sykehjem, eller på en av våre døgnavdelinger om nødvendig.
  • Våre viktigste samarbeidspartnere er pårørende, den kommunale helsetjenesten.
  • Vi tilbyr utredning og behandling, inkludert veiledning, på sykehjem eller i pasientens hjem. Prosessen starter gjerne med poliklinisk/ ambulant vurdering/ behandling. Dersom en ikke lykkes med slike tiltak vil neste tiltak bli innleggelse i vårt sykehus.
  • Vi arrangerer i tillegg pårørendekurs, har ulike gruppetilbud for pårørende og pasienter, og tilbyr fagseminarer og annen form for undervisning.
  • Ved behov for råd ta gjerne kontakt på telefon for å snakke med en av våre leger.Inntak

• Vi trenger skriftlig henvisning med beskrivelse av problemstilling og mål for utredning og behandling. Vi ønsker å få oversikt over psykisk og somatisk sykehistorie, oppdatert medikamentliste, resultat av nødvendige blodprøver, beskrivelse av MR cerebri (fortrinnsvis med demensprotokoll), relevante epikriser og evt. sykepleierapport.
• Vi kan ofte tilby rask poliklinisk time om nødvendig, men Olaviken alderspsykiatriske sykehus har ikke øyeblikkelig-hjelp-funksjon. Ved behov for øyeblikkelig hjelp-innleggelser i psykisk helsevern bør dette i all hovedsak skje ved døgnposter i DPS eller eventuelt ved Psykiatrisk Akuttmottak (PAM). 


Samtykkekompetanse ved innleggelse og loven med kommentarer om tvungen psykisk helsevern.docx

Informasjon om utskriving av pasient der det er behov for å anvende pasient- og brukerrettighetsloven § 4A-5_.docx

Vedtakskompetanse ved innleggelse i kommunalt sykehjem - hvem som er ansvarlig for helsehjelpen.pdf

Artikler

Fant du det du lette etter?