For innsøkende instans

Vi ønsker et godt samarbeid med deg som henviser fra primær- eller spesialisthelsetjenesten.

Målgrupper

Poliklinikken til NKS Olavikens alderspsykiatriske sykehus (hukommelsesklinikk, klinikk for generell alderspsykiatri og Huntingtonklinikk) tilbyr utredning, vurdering og behandling av følgende pasienter:
• Pasienter med psykiske lidelser som debuterer etter fylte 65 år
• Pasienter over 65 år med psykiatrisk lidelse fra tidligere, men ingen etablert kontakt ved DPS, eller når samtidige sykdommer og/eller alder gjør alderspsykiatrien hensiktsmessig.
• Pasienter med demens og adferdsproblemer og/eller psykiatriske symptomer.
• Pasienter med uavklart demensdiagnose, mistanke om kognitiv svikt eller andre nevropsykiatriske symptomer på nevrodegenerativt grunnlag. Alder er av mindre betydning for denne gruppen.

Mål og arbeidsformer

• Vår poliklinikk mottar alle henvisninger for utredning og behandling. Vi vurderer henvisningen relativt raskt, og har kort ventetid. Utredningen skjer fortrinnsvis i poliklinikken, evt i pasientens hjem, på sykehjem, eller på en av våre døgnavdelinger om nødvendig.
• Våre viktigste samarbeidspartnere er pårørende, den kommunale helsetjenesten og evt DPSene.
• Vi tilbyr også veiledning om alderspsykiatriske problemstillinger på sykehjem og i hjemmetjenesten.
• Vi arrangerer i tillegg pårørendekurs, har ulike gruppetilbud for pårørende og pasienter, og tilbyr fagseminarer og annen form for undervisning.

Inntak

• Vi trenger skriftlig henvisning med beskrivelse av problemstilling og mål for utredning og behandling. Vi ønsker å få oversikt over psykisk og somatisk sykehistorie, oppdatert medikamentliste, resultat av nødvendige blodprøver, beskrivelse av MR cerebri (fortrinnsvis med demensprotokoll ved HDS), relevante epikriser og evt. sykepleierapport.
• Vi kan ofte tilby rask poliklinisk time om nødvendig, men Olaviken alderspsykiatriske sykehus og poliklinikk har ikke øyeblikkelig-hjelp-funksjon. Ved behov for øyeblikkelig hjelp-innleggelser i psykisk helsevern bør dette i all hovedsak skje ved døgnposter i DPS eller eventuelt ved Psykiatrisk Akuttmottak (PAM). 


Samtykkekompetanse ved innleggelse og loven med kommentarer om tvungen psykisk helsevern.docx

Informasjon om utskriving av pasient der det er behov for å anvende pasient- og brukerrettighetsloven § 4A-5_.docx

Vedtakskompetanse ved innleggelse i kommunalt sykehjem - hvem som er ansvarlig for helsehjelpen.pdf

Artikler

Fant du det du lette etter?