Print this page
Brukermedvirkning ved NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus
 

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet innenfor psykisk helsearbeid. NKS Olaviken har, som psykiatrisk sykehus, plikt til å involvere brukeren i behandlingen. Samtidig har brukermedvirkning en egenverdi og en terapeutisk verdi og er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. Brukermedvirkning innebærer at brukeren betraktes som en likeverdig partner i diskusjoner og beslutninger som angår hans eller hennes problem.

Hvem er brukerne ved vårt sykehus? Våre brukere er personer som benytter seg av våre tjenester i ulike former. Hos oss ser vi på både pasientene og pasientenes pårørende som brukere. I mange tilfeller er pårørende de som snakker på vegne av pasienten.


Møtet mellom bruker og hjelper

Det viktigste i møtene mellom bruker og hjelper er en god og åpen kommunikasjon. Vi vet at selv om partene skal være likeverdige, så vil ofte pasienter og pårørende føle seg usikre i møte med en ny situasjon og ikke alltid kommunisere det man har på hjertet. Hjelperen har fagkunnskapen og den kliniske erfaringen, mens brukeren kjenner problemene på kroppen og i hverdagen. Det er viktig at både hjelperne og brukerne er lydhøre overfor hverandre og hverandres sterke felt.


Hvordan foregår brukermedvirkning i NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus


* I den løpende behandlingskontakt tas det hele tiden hensyn til pasientenes egne synspunkter og prioriteringer av hva som er viktig for dem. Pårørende bidrar når det er relevant og nyttig

* Behandlingsplanen utarbeides i samarbeid med pasienter og/eller deres pårørende

* Det avholdes pårørendemøter hos innlagte pasienter * I Pasient- og kvalitetssikkerhetsutvalget (KOP) ved NKS Olaviken sitter brukerrepresentanten Kaspar Aastvedt, som representerer pårørende og brukere i dette utvalget. Han kan kontaktes dersom noen pasienter/pårørende har innspill og ønsker.

* Pasienter og pårørende på poliklinikk og sykehus blir bedt om å svare på en brukerevaluering. Tilbakemeldingene fra våre brukere blir brukt i vårt kvalitets- og forbedringsarbeid.